Pangalan ng Wika Tagabulós
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Tagabulós Agta
Sigla ng Wika Nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Hindi tiyak ang bilang; 1,749 ang populasyon ng Agta sa R-III at R-IVA (NSO 2010)
Lokasyon Dingalan, at San Luis, Aurora; Infanta, Quezon
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;