Pangalan ng Wika Tëduray
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tiruray, Tirurai
Pangkat na gumagamit ng wika Tëduray
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Bilic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 100,690  (NSO 2010 R-XII, ARMM)
Lokasyon
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;