Pangalan ng Wika Umayamnón
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Umajamnon
Pangkat na gumagamit ng wika Umayamnón
Sigla ng Wika Nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, East
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon
Lokasyon Cabangsalan, at San Fernando sa Bukidnon
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;