Pangalan ng Wika Yakan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bahasa Yakan, Iyakan
Pangkat na gumagamit ng wika Yakan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Barito, Samalanc
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 35,742 Lungsod ng Zamboanga (KWF LEF 2018)
194,609 (NSO 2010 ARMM, R-IX)
Lokasyon Lamitan, Basilan, Sumagdang, Lungsod Isabela, Lungsod Zamboanga, Isla ng Sakol, (ARMM, R-IX
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;