Pangalan ng Wika Ayta Ambala
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ambala Sambal
Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Ambala
Sigla ng Wika Nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 833 (NSO 2010 R-III)
Lokasyon Dinalupihan at Hermosa sa Bataan; Subic, San Marcelino, at Castillejos sa Zambales
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;