Pangalan ng Wika Ayta Kadí
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Ayta
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects) Katabaga
Populasyon 966  (NCIP Profile 2014)
Lokasyon Alabat, Lopez, Catanauan sa Quezon; Rosario, Batangas
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;