Pangalan ng Wika Ayta Mag-antsi
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ayta Mag-anchi
Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Mag-antsi
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,786 katao (LEF 2018- 2016-2017 NCIP)
Lokasyon Capas, Tarlac; Lungsod Angeles; San Marcelino, Zambales
Sistema ng Pagsulat
Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;