Pangalan ng Wika Agta Dumagat Casiguran
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta Casiguran
Pangkat na gumagamit ng wika Agta Dumagat Casiguran
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeast Luzon, Northern
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1, 227 (NSO 2010 R-III)
Lokasyon Dinalungan, Casiguran, at Maria Aurora sa Aurora; Palanan, Isabela
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;

Agta Dumagat Casiguran