Pangalan ng Wika Blaan
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Blaan
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Bilic, Tboli-Blaan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 205,193 (NSO R-XII, R-X)
Lokasyon Davao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, at Timog Cotabato
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;