Pangalan ng Wika Agta Dumagat Umiray
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Dumagat Umiray, Umirey
Pangkat na gumagamit ng wika Dumagat
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeast Luzon, Northern
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 7,122  (NCIP  2014 R-IV-A)
Lokasyon Dinalungan, Casiguran, at Maria Aurora sa Aurora; Palanan, Isabela
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;