Pangalan ng Wika Boînën
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Buhînon
Pangkat na gumagamit ng wika Buhînon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol, Inland
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 77,143 (PSA 2015 – Buhi)
Lokasyon Buhi, Camarines Sur
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;