Pangalan ng Wika Butwánon
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Butwánon
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, South
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Ang datos ay kasama sa nagsasalita ng Bisaya (NSO 2010)
Lokasyon Butuan City, Agusan del Norte
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;