Pangalan ng Wika Finallíg
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Eastern Bontoc
Pangkat na gumagamit ng wika Ifyallig
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, Nuclear Cordilleran, Bontok-Kankanay, Bontok
Mga kilalang wikain (dialects) Kadaklán, Liniyás
Populasyon 4,934  (NSO 2010  CAR)
Lokasyon Barlig, Mountain Province 
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;