Pangalan ng Wika Finontók
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bontók
Pangkat na gumagamit ng wika Ifontók
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, Nuclear Cordilleran, Bontok-Kankanay, Bontok
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 51, 330 (NSO CAR 2010)
Lokasyon Brgy. Samoki, Tocucan, Talubin, Guina-ang, Dalican, Maligcong at Mainit, Bontok,  Mt.  Province
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;