Pangalan ng Wika Gáddang
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Gaddanes, Gadang, Gadan, Ga’dang
Pangkat na gumagamit ng wika Gáddang
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibaganic
Mga kilalang wikain (dialects) Gaddang (Nueva Vizcaya), Gádang (Isabela), Gâdang (Paracelis, Mountain Province)
Populasyon 10,451 (LEF 2018/Nueva Vizcaya census of population by ethnicity 2018) 29,055 (NSO 2010 R-II)
Lokasyon San Jose, San Clemente, Mayantoc, Camiling, at Lungsod Tarlac sa Tarlac
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;