Pangalan ng Wika Hatang Kayê
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sinauna
Pangkat na gumagamit ng wika Remontado
Sigla ng Wika
Klasipikasyon Central Luzon, 
Mga kilalang wikain (dialects) 1,800 (NSO 2010 R-IV-A)
Populasyon 7,505 (NCIP Tarlac 2014)
Lokasyon San Jose, San Clemente, Mayantoc, Camiling, at Lungsod Tarlac sa Tarlac
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;