Pangalan ng Wika Hiligaynon
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ilonggo
Pangkat na gumagamit ng wika Ilonggo
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Central, Peripheral
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 7,773,655 (NSO 2010 buong Filipinas)
Lokasyon Iloilo; Capiz; Isla ng Guimaras; Negros Occi-
dental, bayan ng Bayawan, Basay, at Canlaon, lalawigan ng Negros Oriental; Sultan Kudarat; Timog Cotabato;  Maguindanao; ilang bayan Masbatec
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;