Pangalan ng Wika Inabaknón
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Abaknon, Abaknon Sama, Capuleño
Pangkat na gumagamit ng wika Capuleño o Abaknón
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Samalan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 14,000 (KWF 2014 R-VIII)
Lokasyon Capul, Hilagang Samar
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;