Pangalan ng Wika Inatá
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Atá
Pangkat na gumagamit ng wika Atá
Sigla ng Wika Matinding nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 60 pamilya (29-30 katao ) Sitio Manara, Brgy. Cilistino Villacin, Cadiz, 2015 KWF)
Lokasyon Cadiz, Sagay, Calatrava, Labaso, Bayawan,
at Don Salvador, Negros Occidental
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;