Pangalan ng Wika Ini
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Romblomanon, Iya
Pangkat na gumagamit ng wika Romblomanon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Ini
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 120,633 (LEF 2018 / 2015 Census, R-IVB)
Lokasyon Mga bayan ng San Agustin,  Romblon, Magdiwang,Cajidiocan, San Fernando, lalawigan ng Romblon
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;