Pangalan ng Wika Iranun
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Iranon, Ilanun, Illanun
Pangkat na gumagamit ng wika Iranun
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Danao, Maranao-Iranun 
Mga kilalang wikain (dialects) Iranon, Ilanun, Illanon 
Populasyon 43, 431 (NSO 2010 R-IX, X, XII, ARMM)
Lokasyon Maguindanao, Hilagang Cotabato, Timog Cotabato, Sultan Kudarat, Bukidnon, at Zamboanga del Sur
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;