Pangalan ng Wika Irungdungan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta Isirigan
Pangkat na gumagamit ng wika
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects) Agta Isirigan
Populasyon Walang datos, naisama ang bilang nila sa ibang agta sa lugar
Lokasyon Annip, Rizal, Pamplona, Sanchez Mira, Ballesteros, Claveria, Allacapan, Lasam, at Abulug, Cagayanc
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;