Pangalan ng Wika Isnë́g
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Apayao, Isneg, Maragat
Pangkat na gumagamit ng wika Apayao, Isneg, Maragat
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Isnag
Mga kilalang wikain (dialects) Calanasan, Kabugao
Populasyon 43, 085 (NSO 2010 CAR, R-1, R-2)
Lokasyon Bayan ng Calanasan, Kabugao, Conner, Luna, at Pudtol,  Lalawigan ng Apayao; bayan ng Claveria at Santa Praxedes, Lalawigan ng Cagayan; Lalawigan ng Ilocos Norte, La Union, at Abra.
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;