Pangalan ng Wika Ivatán
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ivatanen, Chirin nu Ibatan
Pangkat na gumagamit ng wika Ivatán
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Batanic
Mga kilalang wikain (dialects) Ivasayen (sinasalita sa Basco), Isamurungen  (sinasalita sa Mahatao, Ivana, Uyugan, at  Sabtang), at Itbayaten (sinasalita sa isla ng Itbayat)
Populasyon 17,246 (PSA 2015 Batanes) (LEF 2018)
Lokasyon Batanes 
Sistema ng Pagsulat Latin-script/Alpabeto
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;