Pangalan ng Wika Agta Isaróg
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta, Inagta Isaróg
Pangkat na gumagamit ng wika Agta
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects) Wala
Populasyon Ilang bahagi ng bayan ng Tigaon, Ocampo, at Goa – nasa paanan ng bundok ng Isarog, Camarines Sur
Lokasyon San Jose, San Clemente, Mayantoc, Camiling, at Lungsod Tarlac sa Tarlac
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ Posibleng wala nang tagapagsalita. May mga nag-ulat na mayroon pang mga tagapagsalita nito na lumipat na ng tirahan

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;

 

Agta Isaróg, Agta Isarog