Pangalan ng Wika Agutaynë́n
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agutaynon
Pangkat na gumagamit ng wika Agutaynë́n
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Kalamianic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 16,602 (NSO 2010  R-IV-B)
Lokasyon Agutaya, Araceli, Aborlan, Roxas, New Agutaya, San Vicente, Brooke’s Point, Taytay, Linacapan sa Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;