Pangalan ng Wika Karáw
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Karao
Pangkat na gumagamit ng wika Karáw
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,825 (2016 DOH Bokod, Benguet; LEF 2018)
Lokasyon Brgy. Karao at  Brgy. Ekip, Bokod, Benguet
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;