Pangalan ng Wika Malawég
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Malawég
Sigla ng Wika
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibanagnic 
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 10,000+ (KWF 2015) 23,048 (NSO 2010 R-II, CAR)
Lokasyon Rizal, Tuguegarao, Enrile, at Piat, Cagayan
at sa Tabuk, Kalinga
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;