Pangalan ng Wika Mamanwa
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Minamanwa
Pangkat na gumagamit ng wika Mamanwa
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 203,200 (NSO 2010 R-VIII, R-XIII)
Lokasyon Surigao del Norte, Agusan del Norte,
Southern Leyte
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;