Pangalan ng Wika Manobo Dulángan
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Dulángan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 23,772 (NSO 2010 R-XII, ARMM)
Lokasyon San Jose, San Clemente, Mayantoc, Camiling, at Lungsod Tarlac sa Tarlac
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;