Pangalan ng Wika Manobo Kalamansíg
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Kalamansíg
Sigla ng Wika Matinding Nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 470 pamilya
Lokasyon Brgy. Paril, Kalamansig, Sultan Kudarat
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;