Pangalan ng Wika Manobo Matigsálug
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Matig-Salug
Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Matigsálug
Sigla ng Wika Di-Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, South, Ata-Tigwa
Mga kilalang wikain (dialects) Kulamen
Populasyon 28,942  (NS) 2010 R-X, R-XI, R-XII) 
Lokasyon Davao del Sur, Davao del Norte, Hilagang Cotabato, Bukidnon
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;