Pangalan ng Wika Masbatenyo
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Minasbate, Masbateñon
Pangkat na gumagamit ng wika Masbatenyo
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Central, Peripheral
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 892,393  (PSA 2015 Masbate) LEF 2018 552,603 (NSO 2010 R-V)
Lokasyon Masabate
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;