Pangalan ng Wika Menuvú
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Menuvú
Pangkat na gumagamit ng wika Menuvú
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, South, Obo
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 6,340 (Pangantucan MPDO CBMS Survey 2015–2016) LEF 2018
Lokasyon Pangantucan, Bukidnonc
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;